tel.: +420 605 749 436

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost BULLDOG REKLAMA s.r.o., IČ 26157527 se sídlem ­­­­­­­­­­­­­­­­Praha 10 - Strašnice, Přetlucká 3354/12, PSČ 10000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75379 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti navigační reklamy a billboardových reklamních kampaníosobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

  1. zaměstnanci Společnosti, bývalí zaměstnanci Společnosti, uchazeči o zaměstnání u Společnosti, členové volených orgánů Společnosti,

  2. zákazníci e-shopu http://bulldogstore.cz/ provozovaného Společností,

  3. obchodní partneři Společnosti nebo potencionální obchodní partneři Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby.

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce.

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit písemně dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


 

  1. Pro zaměstnance, bývalé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání u Společnosti či členy volených orgánů Společnosti

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů  Společnosti je zejména plnění zákonných povinností, které společnosti Společnost plynou ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové, jakož i v oblasti exekučního či insolvenčního řízení, vedení veřejných rejstříků apod.).

Účelem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti je též řádné plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem či členem voleného orgánu (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, smlouvy o odměňování, dohody o odpovědnosti, smlouvy o výkonu funkce apod.).

Účelem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců a členů volených orgánů Společnosti je též řádné provozování a správa firemní sítě mobilních telefonů.  Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na ochraně majetku, na řádné a efektivní správě firemních mobilních telefonů, jakož i na řádném výkaznictví pro daňové účely.  

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Společnosti je řádné a efektivní vyhledávání vhodných kandidátů pro obsazení různých pracovních pozic u Společnosti. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na vyhledání co nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

Příjemci osobních údajů

Údaje zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti následujícím příjemcům: Česká správa sociálního zabezpečení, orgány daňové správy, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé služeb pracovně-lékařské péče či služeb v oblasti PO a BOZP, veřejné rejstříky, exekutorské úřady, insolvenční soudy či další orgány veřejné správy ČR (v mezích jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců), uchazečů o zaměstnání i členů volených orgánů Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé pracovně-lékařských služeb, poskytovatelé služeb v oblasti PO a BOZP, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, auditoři, daňoví či právní poradci, poskytovatelé telekomunikačních služeb (zejm. v souvislosti se zajišťováním provozu služebních mobilních telefonů), apod.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců Společnosti (bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního/obchodněprávního vztahu ke Společnosti a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto pracovněprávních/obchodněprávních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebudou na pozici vybráni, jsou bezodkladně po skončení výběrového řízení na obsazení konkrétní pracovní pozice vymazány, pokud neudělí správci souhlas s delším zpracováním (v případě udělení souhlasu, nejpozději do tří let od poskytnutí souhlasu).

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce anebo pro splnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem (bývalým zaměstnancem) či členem voleného orgánu Společnosti, je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností.

V případě uchazečů o zaměstnání u Společnosti nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.   


 

  1. Pro zákazníky e-shopu http://bulldogstore.cz/ provozovaného Společností

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů zákazníků e-shopu http://bulldogstore.cz/je řádné uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným zákazníkem včetně vymáhání eventuálních nároků spojených se smlouvou. Právním základem zpracování je řádné plnění smlouvy a oprávněný zájem Společnosti.

Příjemci osobních údajů

Údaje zákazníků e-shopu mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zákazníků e-shopu mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, auditoři, daňoví či právní poradci, administrátor webových stránek, poskytovatel webhostingu, poskytovatelé elektronických komunikací apod.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zákazníků e-shopu jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a příslušným zákazníkem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a zákazníkem, resp. pro řádné poskytování služeb Společností je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným zákazníkem a Společností.

 


 

  1. Pro obchodní partnery Společnosti nebo potencionální obchodní partnery Společnosti (jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby)

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů obchodních partnerů Společnosti (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným obchodním partnerem včetně vymáhání eventuálních nároků spojených se smlouvou. Společnost rovněž zpracovává e-mailovou adresu sdělenou obchodními partnery v rámci obchodní spolupráce za účelem zasílání obchodních sdělení. Právním základem zpracování je řádné plnění smlouvy a oprávněný zájem Společnosti.

Příjemci osobních údajů

Údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé archivačních služeb, auditoři, daňoví či právní poradci, poskytovatelé elektronických komunikací, apod.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a Společnosti.

Obchodní partneři mají právo vznést námitku proti zpracování jejich e-mailové adresy pro účely zasílání obchodních sdělení, resp. mají právo vyjádřit nesouhlas s dalším zpracováním e-mailové adresy a zasíláním dalších obchodních sdělení.